UBI Factor Polska

Faktoring krajowy

Cesja wierzytelności może odbywać się w ramach:

1) faktoringu z regresem,
2) faktoringu bez regresu.

W faktoringu z regresem, firma dokonująca cesji wierzytelności na rzecz UBI Factor ponosi solidarnie odpowiedzialność za brak spłaty wierzytelności przez dłużnika. W przypadku faktoringu bez regresu, firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności handlowej dłużnika.


W ramach prowadzonej działalności UBI Factor na bieżąco monitoruje scedowane wierzytelności dzięki czemu możliwa jest szybka identyfikacja niespłacanych w terminie wierztelności oraz rozwiązanie wraz z klientami wszelkich kwestii dotyczących tych wierzytelności, w celu niezwłocznego ich uregulowania.


UBI Factor oferuje swoim klientom stały dostęp, w czasie rzeczywistym, do informacji o aktualnym stanie wspólnych rozliczeń. W tym celu klienci mogą korzystać z przygotowanej dla nich usługi HOME FACTORING, do której dostęp jest aktywowany przy pomocy hasła indywidualnie przypisywanego każdemu z klientów, gwarantującego maksymalną ochronę danych spółki.